ذوب آهن

کد نام وزن سایز واحد انبار قیمت آخرین تغییر
2311 تیر آهن 30 500 30 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:58
2310 تیر آهن 27 435 27 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:55
2309 تیر آهن 24 370 24 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:53
2308 تیر آهن 22 320 22 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:44
2307 تیر آهن 20 275 20 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:43
2306 تیر آهن 18 230 18 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:41
2305 تیر آهن 16 190 16 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:40
2304 تیر آهن 14 155 14 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:39
2303 تیر آهن 12 120 12 شاخه مشهد 2019/07/30 - 10:37

فایکو

کد نام وزن سایز واحد انبار قیمت آخرین تغییر
2316 تیر آهن 22 310 22 شاخه مشهد 2019/07/30 - 11:10
2315 تیر آهن 20 260 20 شاخه مشهد 2019/08/08 - 14:33
2314 تیر آهن 18 210 18 شاخه مشهد 2019/07/30 - 11:08
2313 تیر آهن 16 170 16 شاخه مشهد 2019/07/30 - 11:07
2312 تیر آهن 14 140 14 شاخه مشهد 2019/07/30 - 11:06