نیشابور

کد نام قطر آنالیز انبار قیمت آخرین تغییر
2558 میلگرد آجدار 20 میل A3 مشهد 2019/10/26 - 13:36
2557 میلگرد آجدار 18 میل A3 مشهد 2019/10/26 - 13:37
2556 میلگرد آجدار 16 میل A3 مشهد 2019/10/26 - 13:38
2555 میلگرد آجدار 14 میل A3 مشهد 2019/10/26 - 13:40
2363 میلگرد آجدار 8 میل A3 مشهد 2019/11/05 - 10:24
2361 میلگرد آجدار 10 میل A3 مشهد 2019/10/26 - 07:43
2360 میلگرد آجدار 12 میل A3 مشهد 2019/10/26 - 07:43
2359 میلگرد آجدار 14-28 میل A3 مشهد 2019/10/26 - 07:43
2358 میلگرد آجدار 32 میل A3 مشهد 2019/10/26 - 07:43