یزد

کد نام قطر انبار قیمت آخرین تغییر
2344 میلگرد ck45 16-20 مشهد 2019/08/11 - 11:33
2343 میلگرد ck45 20-90 مشهد 2019/08/11 - 11:33
2342 میلگرد ck45 90-160 مشهد 2019/08/11 - 11:34
2341 میلگرد ck45 160-300 مشهد 2019/08/11 - 11:34