اصفهان

کد نام قطر انبار قیمت آخرین تغییر
2348 میلگرد Mo40 16-20 مشهد 2019/08/11 - 11:30
2347 میلگرد Mo40 20-90 مشهد 2019/08/11 - 11:30
2346 میلگرد Mo40 90-160 مشهد 2019/08/11 - 11:33
2345 میلگرد Mo40 160-300 مشهد 2019/08/11 - 11:32