اکسین اهواز

کد نام ضخامت انبار قیمت آخرین تغییر
2562 ورق سیاه 30 میل مشهد 2019/10/26 - 08:00
2561 ورق سیاه 25 میل مشهد 2019/10/26 - 07:59
2560 ورق سیاه 20 میل مشهد 2019/10/26 - 07:57

فولاد مبارکه

کد نام ضخامت انبار قیمت آخرین تغییر
2374 ورق سیاه 15 میل مشهد 2019/08/08 - 11:53
2373 ورق سیاه 12 میل مشهد 2019/08/08 - 11:52
2372 ورق سیاه 10 میل مشهد 2019/08/08 - 11:51
2371 ورق سیاه 8 میل مشهد 2019/08/08 - 11:45
2370 ورق سیاه 6 میل مشهد 2019/10/26 - 07:55
2369 ورق سیاه 5 میل مشهد 2019/10/20 - 08:00
2368 ورق سیاه 4 میل مشهد 2019/10/26 - 07:55
2366 ورق سیاه 3 میل مشهد 2019/10/26 - 07:56
2365 ورق سیاه 2 میل مشهد 2019/10/26 - 07:56