چینی

کد نام ضخامت انبار قیمت آخرین تغییر
2421 ورق هاردوکس 15 میل مشهد 2019/08/11 - 10:43
2420 ورق هاردوکس 12 میل مشهد 2019/08/11 - 10:42
2419 ورق هاردوکس 10 میل مشهد 2019/08/11 - 10:42
2418 ورق هاردوکس 8 میل مشهد 2019/08/11 - 10:41
2404 ورق هاردوکس 6 میل مشهد 2019/10/20 - 08:06