فولاد مبارکه

کد نام ضخامت انبار قیمت آخرین تغییر
2379 ورق A516 12 میل مشهد 2019/08/08 - 12:00
2378 ورق A516 15 میل مشهد 2019/08/08 - 11:59
2377 ورق A516 10 میل مشهد 2019/08/08 - 11:58
2376 ورق A516 8 میل مشهد 2019/08/08 - 11:57
2375 ورق A516 6میل مشهد 2019/08/08 - 11:55