روس

کد نام ضخامت انبار قیمت آخرین تغییر
2414 ورق ck45 40میل مشهد 2019/08/10 - 11:00
2413 ورق ck45 30میل مشهد 2019/08/10 - 10:47
2412 ورق ck45 25میل مشهد 2019/08/10 - 10:45
2411 ورق ck45 20میل مشهد 2019/08/10 - 10:44
2410 ورق ck45 15 میل مشهد 2019/08/10 - 10:43
2409 ورق ck45 10 میل مشهد 2019/08/10 - 10:43
2408 ورق ck45 8 میل مشهد 2019/08/10 - 10:42
2407 ورق ck45 6میل مشهد 2019/08/10 - 10:41
2406 ورق ck45 4میل مشهد 2019/08/10 - 10:40
2405 ورق ck45 3میل مشهد 2019/08/10 - 10:39