فولاد مبارکه

کد نام ضخامت انبار قیمت آخرین تغییر
2387 ورق ST52 15 میل مشهد 2019/08/08 - 14:21
2386 ورق ST52 12 میل مشهد 2019/08/08 - 14:20
2385 ورق ST52 10 میل مشهد 2019/08/08 - 14:19
2384 ورق ST52 8 میل مشهد 2019/08/08 - 14:17
2383 ورق ST52 6 میل مشهد 2019/10/26 - 07:52
2382 ورق ST52 5 میل مشهد 2019/10/26 - 07:52
2380 ورق ST52 4 میل مشهد 2019/10/26 - 07:52